Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 11-05-2567สิ้นสุดเมื่อ : 11-07-2567 อ่าน 152 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องบรรยาย ๑ ชั้น ๑ อาคารสำอาง ศรีนิลทา คณะเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม
๑. หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ประกอบด้วยวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๒. หมวดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
หมวดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ประกอบด้วยการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง และหรือสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
หมายเหตุ
๑. เกณฑ์การพิจารณา จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และมีคะแนนรวมกันแล้วจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ถึงจะประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
๒. ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะแจ้งในวันสอบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140