Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาโรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย) ไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 26-07-2565สิ้นสุดเมื่อ : 30-11-2565 อ่าน 844 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๑ สาขาโรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์ (อัตราB๐๒๗)

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาโรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไวรัส ไวรอยด์ สาเหตุโรคพืช และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโรคพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไวรัส ไวรอยด์สาเหตุโรคพืช

๓. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่งที่ ๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย (๖๓๒๒๑๓)

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาโรคพืช โดยเน้นความเชี่ยวชาญด้าน Bacterial genome based taxonomic classification และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสาขาโรคพืช หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้าน Bacterial genome based taxonomic classification

๒. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ทั้งสองตำแหน่งผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง
ประกาศขยายเวลาคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140