Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย - ภาควิชาปฐพีวิทยา
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 05-04-2565สิ้นสุดเมื่อ : 30-04-2566 อ่าน 2642 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ห้องปฏิบัติการเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย
(ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี)
วัสดุอินทรีย์ และตัวอย่างทางจุลชีววิทยาทางดิน

สามารถสอบถามรายละเอียด :
โทร/Fax 0-3435-1893 E-mail : soilscience_kukps@hotmail.com
Website : www.agri.kps.ku.ac.th/soil
facebook : ปฐพีวิทยา กำแพงแสน https://www.facebook.com/profile.php?id=100064334423574

แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ตามเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างวัสดุอินทรีย์
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างพืช
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เคมี
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ยเคมี
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างน้ำ
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างทางจุลชีววิทยาของดิน
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน
Soil-analysis-form_Eng
Soil-sampling_Eng
การเก็บตัวอย่างดิน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140