Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 05-01-2566สิ้นสุดเมื่อ : 30-03-2566 อ่าน 1387 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๔๒๑๐๖ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๔,๐๐๐ บาท สังกัดงานแผนและวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน จุดเด่น และจุดสำคัญของเครือข่าย เพื่อใช้

วางแผนและติดตามงาน สนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล(อัตรากำลัง) งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติการ และงานบริหารอาคารสถานที่

(๒) ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูล คลังข้อมูล/พัฒนาระบบคลังข้อมูล ข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร ด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร พื้นที่ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

(๓) ปฏิบัติงานด้านการวิจัยสถาบัน การวิเคราะห์โครงการ การวางแผน ดำเนินการตามแผน และ

กำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักงานเลขานุการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สถิติ ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวิจัยทางสังคม

๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point เป็นต้น) และการประมวลผลทางสถิติ เป็นอย่างดี

๓. หากมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหน่วยงานเจ้าของอัตรา

งานแผนและวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานฯ โทร ๐๓๔-๓๕๒๔๓๕ หรือ ๐๙๘-๘๓๒๔๖๕๕รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
d
sd
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140