Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 31-01-2566สิ้นสุดเมื่อ : 31-05-2566 อ่าน 195 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑ (อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๖๒๐๗๕) สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร และเมคคาทรอนิกส์ทางด้านการเกษตร คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติในเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. มีประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลเกษตร เมคคาทรอนิกส์ทางด้านการเกษตร คอมพิวเตอร์เพื่องานทางการเกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติในเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140