Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 31-01-2566สิ้นสุดเมื่อ : 31-03-2566 อ่าน 290 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาโท อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๖๒๐๗๓ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๔,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่นการเพาะปลูก การปรับปรุง
พันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูของพืช วิเคราะห์ดิน การวัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช เป็นต้น
๒. การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี
๓. การให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิตงานวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางดิน สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ด้านปฐพีวิทยา สนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาปฐพีวิทยา รวมถึงขยายขอบเขตงานในด้านปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาของภาควิชาและคณะเกษตร กำแพงแสน ในอนาคต
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
๒. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านปฐพีวิทยา เน้นทรัพยากรดิน การวิเคราะห์ดินและพืช การจัดการดิน การจัดการธาตุอาหารพืช
๓. มีประสบการการทำงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปฐพีวิทยา การเป็นวิทยากรฝึกอบรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปฐพีวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140