Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 31-01-2566สิ้นสุดเมื่อ : 31-03-2566 อ่าน 252 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๓๒๒๒๔ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การทดสอบ วิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์วัตถุดิบ แร่ธาตุ อาหารและผลิตภัณฑ์
๒. การวิจัยทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรรม การวิจัยเรื่องถนอมอาหาร เป็นต้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในวงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. มีลักษณะงานที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญในวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน สนับสนุนการ การวิจัย และบริการวิชาการ ของภาควิชาปฐพีวิทยา พัฒนาระบบการให้บริการของห้องปฏิบัติการเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดินรองรับการบริการวิเคราะห์ และเรียนการสอน ด้านปฐพีวิทยา สนับสนุนการขยายขอบเขตงานวิจัยในด้านปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาของภาควิชาฯ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาปฐพีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านปฐพีวิทยา การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเคมี
๓. มีทักษะด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ
๔. มีความรู้ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการคุณภาพ
๕. มีประสบการการทำงานวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140