Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 12-04-2566สิ้นสุดเมื่อ : 02-08-2566 อ่าน 928 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๑ (อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๓๒๒๔๙) สาขาวิชาโรคพืช (ด้านการจัดการโรคพืช)ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโรคพืช และการจัดการโรคพืช และงานบริการวิชาการ การให้คำแนะนำทางโรคพืชในระบบคุณภาพสินค้าเกษตร ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโรคพืช (ด้านการจัดการโรคพืช)


๒. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ศึกษาวิจัยทางด้านการจัดการศัตรูพืชในแปลงผลิตและระบบการจัดการสินค้าเกษตรคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร การตรวจสอบติดตามโรคที่ติดต่อมากับผลิตผลทางการเกษตร การพัฒนาวิธีการตรวจสอบผลผลิตที่นำเข้า และส่งออกภายนอกราชอาณาจักรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อตรวจสอบโรคและศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชที่ติดมากับสินค้าเกษตรด้วยวิธีการที่มีความแม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยลดการระบาดของโรคและศัตรูกักกันเข้าสู่ราชอาณาจักร โดยเน้นเชื้อราสาเหตุโรคพืช


๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด


รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ประกาศขยายเวลารับสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140