Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 03-02-2566สิ้นสุดเมื่อ : 03-05-2566 อ่าน 280 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๓๒๒๐๙ สังกัดภาควิชา
เกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา และมีอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ เป็นไปตามคุณวุฒิที่ใช้สมัคร ดังนี้
๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๑๖,๐๐๐ บาท ต่อเดือน หรือ
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140