Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-02-2566สิ้นสุดเมื่อ : 08-06-2566 อ่าน 252 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๓๒๒๓๐
ตำแหน่งที่ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภาระงานสอนรายวิชาการสื่อสารทางการเกษตรในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และงานบริการวิชาการผลิตรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสามารถผลิตสื่อ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
๓. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140