Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-02-2566สิ้นสุดเมื่อ : 08-05-2566 อ่าน 454 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ 1
เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
อัตราเลขที่ 0108

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือปฐพีวิทยา
(2) มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการวิจัย
(3) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
(4) เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
(5) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ภาระหน้าที่ที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้
(1) วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบตัวอย่างที่ส่งตรวจปริมาณธาตุอาหารและปริมาณโลหะหนักในตัวอย่าง ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุทางการเกษตร วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer และรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
(2) การเตรียม จัดหา และเก็บรักษาวัตถุตัวอย่าง เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น การประเมินเนื้อดิน, การประเมินค่าความหนาแน่นรวม เป็นต้น
(3) ช่วยงานวิจัยโครงการต่าง ๆ
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140