Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-02-2566สิ้นสุดเมื่อ : 08-04-2566 อ่าน 663 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๓๒๒๑๙ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๔,๐๐๐ บาท คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๓๐,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการวิจัยทางด้านพืชสวน พืชศาสตร์ โรคพืช ด้านการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ในพืชผัก ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมผัก และการพัฒนาสายพันธุ์ผัก วางแผนและปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมผัก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพืชสวน พืชศาสตร์ โรคพืช
๒. มีผลงานวิจัย (วิทยานิพนธ์ บทความตีพิมพ์) หรือประสบการณ์ทำงานที่ได้รับรองจากหัวหน้างาน ด้านการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ในพืชผัก
๓. มีความรู้ความเข้าใจ และความรู้ความสามารถด้านสถิติงานวิจัย การทดลองพืชผักในแปลงทดลอง การผลิตผัก และการจัดการเชื้อพันธุกรรม
หน่วยงานเจ้าของอัตรา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140