Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
แจ้งเลื่อนการรับสมัครและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะนาว และมะกรูดตัดใบเชิงการค้า"(จากเดิมวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ไปเป็นวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566)
ประเภท : ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
เริ่มประกาศเมื่อ : 28-03-2566สิ้นสุดเมื่อ : 27-08-2566 อ่าน 1996 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะนาว และมะกรูดตัดใบเชิงการค้า"(วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566) ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเพิ่มทักษะและวิชาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำสวนมะนาวหรือมาะนาวนอกฤดูและสวนมะกรูดตัดใบระยะชิดเชิงการค้า เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพหลักหรือเสริม รวมถึงถ่ายเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ จากงานสอนและงานวิจัยสู่ผู้ใช้โดยตรง โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร.(034) 351889 หรือ โทรสาร (034) 351889

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 2,800 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

โดยการกรอกแบบฟอร์มการสมัครและหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง google form ซึ่งมีลิงค์ทางด้านล่าง หรือจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 – 2 หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางโทรสาร (034) 351889 หรือ E-mail : hort@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. ความหลากหลายของพืชตระกูลส้ม (นายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)
09.30 – 10.30 น. เทคนิคการขยายพันธุ์มะกรูด และมะนาว (นายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)
10.30 - 12.00 น. การจัดการธาตุอาหาร และการจัดการทรงพุ่มมะกรูดและมะนาว(นายสามารถ เศรษฐวิทยา)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เทคนิคการปลูกมะกรูดระยะต่างๆ ธาตุอาหาร การจัดการโรคแมลง การจัดการวัชพืชในแปลงมะกรูด (คุณอภิชาต พรลาภเลิศสุข หรือสวนป้านิน)
15.00 – 16.30 น. การขยายพันธุ์ การใช้สารชีวภัณฑ์ แปลงมะกรูด GAP และการตลาด (คุณกมล เซี่ยงฉิน หรือสวนบ้านสวนต้นไผ่)
16.30 – 17.00 น. สรุปตอบข้อซักถาม

กำหนดการฝึกอบรม วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

09.00 – 10.30 น. การปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์ (นายสามารถ เศรษฐวิทยา)
10.30 – 12.00 น. ปฏิบัติการ : การปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์ (นายสามารถ เศรษฐวิทยา นายวันชาติ นิติพันธ์ และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. มอบใบประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา : สวนมะกรูดตัดใบคุณกมล เซี่ยงฉิน
ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม พร้อมฟังบรรยายประสบการณ์การทำสวนมะกรูดตัดใบ และเทคนิคการดูแลให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมลงมือปฏิบัติ
16.30 – 17.00 น. สรุปตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***

คณะผู้จัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินค่าลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมแต่ไม่เข้ารับการอบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ลิงค์สมัครลงทะเบียนและชำระเงิน
ลิงก์แบบฟอร์มการแนบเอกสารหลักฐาน ค่าสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม(กรณีโอนภายหลัง)
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140