Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 1109
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 26-06-2566สิ้นสุดเมื่อ : 26-09-2566 อ่าน 143 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑ (อัตราเลขที่ 1109) สาขาวิชาการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
๑. สอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในรายวิชาทางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านการ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รวมทั้งสัตว์เลี้ยง
๓. ช่วยสนับสนุนงานในฟาร์มโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก และ/หรือสุกร
๔. ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และฝึกอบรมให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจทางด้านการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก และ/หรือสุกร
๕. ภาระงานอื่น ๆ ที่ตามที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการศึกษาวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140