Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ (662076)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 25-07-2566สิ้นสุดเมื่อ : 25-10-2566 อ่าน 284 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑ (อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๖๒๐๗๖) สาขาวิชาการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
๑. สอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในรายวิชาทางด้านการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ และ/หรือรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านสาขาการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ หรือสัตว์เลี้ยง
๓. ปฏิบัติงานสนับสนุนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลองของภาควิชาสัตวบาล
๔. ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และฝึกอบรมให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจทางด้านการผลิตสัตว์
๕. ภาระงานอื่น ๆ ที่ตามที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการศึกษาวิจัยทางการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140