Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือโภชนศาสตร์ หรือการผลิตสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสัตว์ปีก (พ.2708) รับสมัครถึงวันที่ 29 ก.ย.2566
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 25-07-2566สิ้นสุดเมื่อ : 25-10-2566 อ่าน 150 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑ (อัตราเลขที่ 2708) สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือโภชนศาสตร์ หรือการผลิตสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสัตว์ปีก

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
๑. สอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านการการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือโภชนศาสตร์ หรือการผลิตสัตว์ปีก
๓. ช่วยสนับสนุนงานในฟาร์มสัตว์ปีก
๔. ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และฝึกอบรมให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจทางด้านการผลิต อาหารสัตว์ หรือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
๕. ภาระงานอื่น ๆ ที่ตามที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือโภชนศาสตร์ หรือการผลิตสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสัตว์ปีก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการศึกษาวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือโภชนศาสตร์ หรือการผลิตสัตว์ปีก เช่นไก่เนื้อ ไก่ไข่ หรือเป็ด เป็นต้น
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140