Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (อัตราเลขที่ 632223)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 22-08-2566สิ้นสุดเมื่อ : 22-12-2566 อ่าน 810 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๑ (อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๓๒๒๒๓) สาขาวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืชภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช สรีรวิทยาพืช และภูมิอากาศพืช งานวิจัย และงานบริการวิชาการ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่อการผลิต คุณภาพการผลิต และกระบวนการเมแทบอลิซึมของพืช และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช

๒. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาการผลิตพืชและ/หรือภูมิอากาศพืช รวมทั้งการประเมินลักษณะของพืชโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่าย

๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140