Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-09-2566สิ้นสุดเมื่อ : 08-11-2566 อ่าน 565 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ ๓๗๖๖ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๔,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการวิจัยทางด้านปฐพีวิทยาพื้นฐาน และประยุกต์ ด้านการจัดการปุ๋ยและธาตุอาหารพืช และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการ ด้านปฐพีวิทยาพื้นฐาน และประยุกต์ ด้านการจัดการปุ๋ยและธาตุอาหารพืช และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีวิทยา หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์เกษตร โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
๒. มีผลงานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ที่เน้นหนักปฐพีวิทยา หรือเทคโนโลยีการจัดการทางดิน หรือการจัดการปุ๋ยและธาตุอาหารพืช หรือมีประสบการทำงานวิจัยทางด้านปฐพีวิทยา หรือเทคโนโลยีการจัดการทางดิน หรือการจัดการปุ๋ยและธาตุอาหารพืช
หน่วยงานเจ้าของอัตรา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140