Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 12-10-2566สิ้นสุดเมื่อ : 12-12-2566 อ่าน 514 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตามที่คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา ตามประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ความตามทราบแล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวจำนวนน้อย จึงขอประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน ๑ อัตรา
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://agri.kps.ku.ac.th หรือ https://kasets.art/zIu183 หรือติดต่อขอรับ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์พร้อมสำเนาใบ Pay-in หรือ สลิปหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ มาที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๔๐ ขยายเวลารับไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140