Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 29 ธ.ค.2566
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 12-10-2566สิ้นสุดเมื่อ : 20-01-2567 อ่าน 218 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑ (อัตราเลขที่ 1109) สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
๑. สอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในรายวิชาทางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านการ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รวมทั้งสัตว์เลี้ยง
๓. ช่วยสนับสนุนงานในฟาร์มโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก และ/หรือสุกร
๔. ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และฝึกอบรมให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจทางด้านการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก และ/หรือสุกร
๕. ภาระงานอื่น ๆ ที่ตามที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการศึกษาวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140