Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 04-03-2567สิ้นสุดเมื่อ : 04-06-2567 อ่าน 218 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ 1
นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ (4215)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตและการจัดการสัตว์กระเพาะเดี่ยว (สุกร หรือสัตว์ปีก) และถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(3) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
(4) มีความรู้ความสามารถในการสอน การฝึกงานนิสิต และการฝึกอบรม
(5) สามารถปฏิบัติงานที่ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ/หรือนอกเวลาราชการได้
(6) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ภาระหน้าที่ที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้
(1) ปฏิบัติงานภายในศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ ปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับสัตว์ปีก และสุกร
(2) ดูแลจัดการด้านสุขภาพ และทำวัคซีน เพื่อดูแลรักษาอาการเบื้องต้น และป้องกันโรคระบาดได้
(3) ผู้ช่วยวิจัยในการปฏิบัติการวิจัยทางด้านสัตว์ปีกและสุกร
(4) ผู้ช่วยในงานบริการวิชาการ และการจัดฝึกอบรมในโครงการอบรมต่าง ๆ
(5) ผู้ช่วยจัดทำรายงานข้อมูลตัวสัตว์ภายในฟาร์ม เช่น สัตว์ที่นำเข้ามา สัตว์ตาย และการจำหน่ายสัตว์
(6) ผู้ช่วยในการเตรียมการสอน และสนับสนุนการสอน หรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกและสุกร
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140