Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-04-2567สิ้นสุดเมื่อ : 17-08-2567 อ่าน 493 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๗๒๑๐๒ คุณวุฒิปริญญาตรีอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท หรือโท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๔,๐๐๐ บาท สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่นการเพาะปลูก การปรับปรุง
พันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูของพืช วิเคราะห์ดิน การวัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช เป็นต้น
๒. การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี
๓. การให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิตงานวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ด้านการเกษตร ด้านพืชไร่ พืชสวน และป่าไม้
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. สามารถปฏิบัติงาน ณ สถานที่วิจัยกาญจนบุรี โดยดูแลการผลิตและวิจัยด้านพืชไร่ พืชสวน และป่าเศรษฐกิจ
หน่วยงานเจ้าของอัตรา
สถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140