Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล
(672098)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 23-04-2567สิ้นสุดเมื่อ : 23-09-2567 อ่าน 306 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๗๒๐๙๘ คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฏิบัติงานสัตวบาล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การวางแผนงานสัตวบาล
๒. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานสัตวบาล
๓. การค้นคว้าทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
๔. การปรับปรุงบำรุงพันธุ์และการผสมพันธุ์สัตว์
๕. การขยายและแพร่พันธุ์สัตว์ การค้นคว้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
๖. การเสนอแนะความรู้ หลักการและวิธีการใหม่ ๆ ทางสัตวบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ระดับปฏิบัติการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของภาควิชาสัตวบาล รับผิดชอบในการดูแลงานการผลิตสัตว์ การ
เลี้ยงการจัดการ อาหาร และการให้อาหารสัตว์
๒. ปฏิบัติงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
๓. สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การเลี้ยงการจัดการ
การดูแลสุขภาพ อาหารและการให้อาหารสัตว์ให้กับนิสิต นักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
๔. ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และฝึกอบรมในโครงการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์
การเลี้ยงการจัดการ การดูและสุขภาพ อาหารและการให้อาหารสัตว์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ความสามารถเฉพาะตำแหน่งหรือประสบการณ์ และความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตสัตว์ การเลี้ยงการจัดการ การดูแลสุขภาพ อาหารและการให้อาหารสัตว์
หน่วยงานเจ้าของอัตรา
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140