Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน (672092)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 25-04-2567สิ้นสุดเมื่อ : 25-07-2567 อ่าน 1818 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๗๒๐๙๒ คุณวุฒิปริญญาโทอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๔,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่นการเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูของพืช วิเคราะห์ดิน การวัด และรักษามาตรฐานพันธุ์พืช เป็นต้น

๒.การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี

๓.การให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิตงานวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. สนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาหลักการพืชสวน หลักการขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วิชาฝึกงาน และวิชาอื่นๆ

๒. ปฏิบัติการวิจัยทางด้านการผลิตพืชสวน

๓. วางแผนการผลิตพืชในโรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน และการหารายได้

๔. ให้บริการวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ในลักษณะอื่น ๆ เช่น การอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินการปลูกพืชในโรงเรือน ฯลฯ

๕. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน พืชศาสตร์ พืชไร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านพืชสวน การวางแผนการเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกพืชในโรงเรือน และการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

หน่วยงานเจ้าของอัตรา

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
คำรับรอง
ใบสมัคร
ass
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140