Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (672099, 672100)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 29-04-2567สิ้นสุดเมื่อ : 29-06-2567 อ่าน 471 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๗๒๑๐๐ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจา้งแรกบรรจุ ๒๔,๐๐๐ บาท หรือปริญญาเอก อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๓๐,๐๐๐ บาท สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีวิทยา หรือวิทยาศาสตร์ทางดิน

๒. มีความรู้ความสามารถด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการดิน และธาตุอาหารของพืช

๓. มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

๔. มีทักษะความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และมีความสามารถในภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี

๕. เคยมีประสบการณ์หรือร่วมอบรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
ตำแหน่งที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๗๒๐๙๙ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๔,๐๐๐ บาทหรือปริญญาเอก อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๓๐,๐๐๐ บาท สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. มีประสบการณ์และความชำนา่ญในด้านการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น HPLC, GC, Spectrophotometer เป็นต้น

๓. มีทักษะในการเตรียมสารเคมีและการคำนวนด้านปริมาณวิเคราะห์

๔. มีความรู้ความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ทำงาน

๕. มีความรู้ในการจัดทำเอกสารและการขอประเมินห้องปฏิบัติการตามมารฐาน ISO/IEC 17025 และอื่นๆที่เกี่ยวห้องกับห้องปฏิบัติการ

๖. มีทักษะความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี

๗. มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงาน และทำงานร่วมกับบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

๘. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความคิดริเริ่ม และมีจิตใจในการให้บริการที่ดี

๙. หากมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้

๙.๑ มีประสบการณ์ด้านการบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ (Method validation) ด้วยเครื่อง HPLC, GC เป็นต้น

๙.๒ มีประสบการณ์จัดทำเอกสาร/คู่มือ ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการเตรียมเอกสารเพื่อขอประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025หน่วยงานเจ้าของอัตรา

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสนรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
คำรับรอง
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140