Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561
สถานที่ : ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดวังน้ำขาว ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 18-01-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 มกราคม 2561 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน นำผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มูลโคหมัก น้ำสกัดมูลสุกร ผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือ และผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดวังน้ำขาว ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมงานจำนวนมาก ทั้งยังได้ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมซึ่งเข้าเยี่ยมชมและให้ความสนใจผลงานวิจัย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ของคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140