Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมงาน “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
สถานที่ : ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-09-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงาน “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิทยาเขตกำแพงแสน นำผู้เกษียณฯ สักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติกำภู ณ บริเวณสระพระพิรุณ สักการะพระพุทธพิพิธธรรมสุทธิ์ ณ พุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน เยี่ยมชมหอประวัติ ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

จากนั้น ผู้เกษียณฯ ทุกท่านกลับมายังอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก และเข้าสู่พิธีการด้านในห้องคอนเวนชัน กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทรน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พิธีมอบโล่และของที่ระลึก โดย ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ รองศาสตราจารย์ ปริทรรศน์ นฤทุม ผู้แทนชมรม มก. อาวุโส กล่าวต้อนรับผู้เกษียณฯ ผู้แทนผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึก กิจกรรมมอบดอกไม้แทนใจ และรับประทานอาหารร่วมกัน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140