Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายพิเศษและเสวนา ในหัวข้อ "รู้ปัจจุบัน เท่าทันอนาคต เรื่องอ้อย"
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 202
จัดเมื่อวันที่ : 08-12-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการบรรยายพิเศษและเสวนา ในหัวข้อ "รู้ปัจจุบัน เท่าทันอนาคต เรื่องอ้อย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวา พาโคกทม ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษและเสวนา มีการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง ได้แก่
- เรื่อง "อ้อยพันธุ์ใหม่ มก." โดย ศ.ดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
- เรื่อง "เครื่องจักรกลในการเตรียมดินอย่างมีประสิทธิภาพในแปลงผลิต
อ้อย" โดย รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

จากนั้น เป็นการเสวนาประเด็น "รู้ปัจจุบัน เท่าทันอนาคต เรื่องอ้อย"
โดยผูัทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่
- คุณอภิชาต นุชประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทิสวิจัยและพัฒนา จำกัด
- คุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและสนับสนุน กลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล
- คุณทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์
นายกสมาคมโดรนเพื่อการเกษตร (ประเทศไทย)
- ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาชิม
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ณ ศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 202
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140