Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 13-02-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย ดร.ปุณยวีร์ เดชครอง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา และนักวิจัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน นำโดย นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ในการเข้าหารือเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน จากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร และหน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำชม ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140