Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร  
[ 15-09-2563 ]อบรมการผลิตวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์
[ 08-06-2563 ]อบรม "การใช้งาน Google Classroom"
[ 05-06-2563 ]อบรม การใช้งานโปรแกรม EDU FARM เพื่อการบริหารจัดการรายวิชาออนไลน์"
[ 17-03-2563 ]คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เข้าพบปะหารือ
[ 28-02-2563 ]การใช้ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร
[ 28-01-2563 ]บรรยายเรื่อง “บทบาทและการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานสากล”
[ 09-01-2563 ]บรรยายเรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์
[ 21-10-2562 ]บรรยายเรื่อง บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
[ 18-09-2562 ]บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยง
[ 06-09-2562 ]งานเสวนาวิชาการทางด้านสัตวบาลและงานมุทิตาจิต รศ. ดร.เนรมิตร สุขมณี
[ 05-09-2562 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต University of Miyazaki
[ 29-08-2562 ]อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ KUOJS และการบันทึกข้อมูลประเภทวารสารฯ
[ 26-08-2562 ]บรรยายเรื่อง กระทรวงใหม่กับแนวโน้มอถดมศึกษาไทยในยุคดิจิทัลฯ
[ 09-08-2562 ]บรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
[ 03-08-2562 ]ร่วมกิจกรรม “วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562”
 
หน้า 1 / 6  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140