Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 20-06-2560 ]มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ๔.๐ กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture&Food) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

สุนารี สว่างศรี
[ 20-06-2560 ]ขอเชิญร่วมงาน และร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ภายใต้หัวหข้อ “Agricultural Engineering for the Digital Age”

สุนารี สว่างศรี
[ 14-06-2560 ]ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress 2017

สุนารี สว่างศรี
[ 09-06-2560 ]ขอเชิญชวนร่วมโครงการปั่นจักรยานและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 05-06-2560 ]ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 02-06-2560 ]ขอความร่วมมือ อาจารย์และนิสิต ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2559

สุนารี สว่างศรี
[ 01-06-2560 ]งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 31-05-2560 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (อัตราเลขที่ 2) สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (ปิดรับ23 มิ.ย.2560)

งานบริหารและธุรการ 
[ 30-05-2560 ]ขอเชิญลงชื่อร่วมแข่งขัน..กีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

สุนารี สว่างศรี
[ 26-05-2560 ]ประกาศถึง บริษัท / ห้าง / ร้าน เรื่อง แจ้งการรับเช็คเงินรายได้

สุนารี สว่างศรี
[ 26-05-2560 ]ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักหอสมุด กำแพงแสน

สุนารี สว่างศรี
[ 25-04-2560 ]ขอเรียนเชิญ...คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”

สุนารี สว่างศรี
[ 06-03-2560 ]มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สุนารี สว่างศรี
[ 29-11-2559 ]ขอเรียนเชิญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)

สุนารี สว่างศรี
[ 14-06-2559 ]รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สุนารี สว่างศรี
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140