Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับการคัดเลือกเข้า
“ฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION”
ประเภท : ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 18-01-2560สิ้นสุดเมื่อ : 06-03-2560 อ่าน 423 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบหมายให้ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นศูนย์มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันตก และรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน” ในรูปแบบ STEM EDUCATION นั้น
ทางโครงการจึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วม โดยขอให้โรงเรียนที่สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามรูปแบบที่กำหนด (เอกสารแนบ) จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลมายังอีเมลล์ agrnpp@ku.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และจะประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ผ่านทางเวปไซต์ คณะเกษตร กำแพงแสน http://agri.kps.ku.ac.th/ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมค่าย “ฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION” ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 และจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายฝึกอบรม (อาหารและที่พัก) และงบประมาณดำเนินโครงงานวิจัยเป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตัวอย่างองค์ประกอบโครงการ
โครงการ STEM EDUCATION นำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดิน-60
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140