Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 07-06-2560สิ้นสุดเมื่อ : 07-07-2560 อ่าน 640 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอิเลคทรอนิกส์ ในงานด้านเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint
๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
๕. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
๖. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
หนังสือรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140