Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ยกเลิกอบรม วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 หลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 20
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 15-08-2563 อ่าน 707 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
หลักการและเหตุผล

ไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปกติจะให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูฝน จึงส่งผลให้ผลิตออกสู่ตลาดมาก จึงเกิดปัญหาตามมาในเรื่องของราคาผลผลิตที่ต่ำ ผู้ปลูกจึงต้องมีความเข้าใจเรื่องการปลูกและการบังคับให้ออกดอก ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน


ปัจจุบัน เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการที่จะผลิตมะละกอให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องทำให้สิ้นเปลืองปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตร แต่มีความสนใจที่จะทำการเกษตร จึงต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปลูกมะละกอ เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการได้เร็วขึ้นจากปัญหาดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมการผลิตมะละกอคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการปลูกมะละกอ มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปลูก ปริมาณ และคุณภาพตามความต้องการของตลาดที่ต้นทุนการผลิตต่ำและให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตมะละกอที่มีคุณภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการผลิตมะละกอคุณภาพไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลง ปลูก

3. เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนรุ่นละ 50 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 - 2 หลังจากโอนเงิน

กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางทางโทรสาร (034) 355172 หรือ E-mail : hort@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม<
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. พันธุ์ และการเตรียมพื้นที่เพื่อการผลิตมะละกอ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

10.30 - 12.00 น. การเตรียมต้นกล้า การคัดเลือก และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. การปลูกและดูแลรักษามะละกอให้มีคุณภาพ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

15.00 – 16.30 น. ปฏิบัติการ เก็บเมล็ดและการเตรียมต้นกล้ามะละกอ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

16.30 – 17.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.****หมายเหตุ เนื่องจากหากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน
ติดต่อภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน

โทร 034 351889

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140