Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด รุ่นที่ 2
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 17-08-2563 อ่าน 277 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
กำหนดการฝึกอบรมวันที่ 7 พฤศจิการยน พ.ศ.256308.00 – 09.00 น.ลงทะเบียน09.00 – 10.00 น.ส่วนประกอบทางคุณภาพของผักและผลไม้สด (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)10.00 – 12.30 น.รสชาติ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)12.30-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 15.00 น.ลักษณะเนื้อ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)15.00 – 17.00 น.คุณค่าทางอาหาร (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)17.00-19.00 น. สี (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

08.30-10.30 น.ขนาด รูปร่าง และรูปทรง (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)10.30-12.30 น.ระบบประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.ชัยณงค์ รัตนกรีฑากุล)12.30-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน13.00-15.00 น.มาตรฐานของผักและผลไม้สด (ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล)15.00-17.00 น.สารพิษ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)17.00-18.00 น.สรุป/ตอบข้อซักถามผู้สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถติดต่อเบอร์ 034-351 889 โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769-252181-2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทาง E-mail hort@ku.ac.th หรือทางโทรสาร 034-351 889 ต่อ 105 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140