Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา (นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์) รับสมัครถึงวันที่ 24 ก.ค.2563

ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 19-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 19-08-2563 อ่าน 1463 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ด้วยคณะเกษตร กำแพงแสน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ ทางด้านการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอาหาร

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ ทางด้านพัฒนานวัตกรรมทางด้านเกษตรและอาหาร

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สาขาเครื่องจักรกลและเมคาทรอนิกส์เกษตร

ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร เมคคาทรอนิกส์เกษตร คอมพิวเตอร์เพื่องานเกษตรกรรม หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการเกษตร

ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ การแปรรูปด้านผลิตผลทางการเกษตร

ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สาขาปฐพีวิทยา ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางการเกษตร

ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ทางด้านพืชสมุนไพร และการจัดการแปลงหญ้าในปศุสัตว์

ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่นายสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรและ/หรือฟาร์มสัตว์ปีก

ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ ทางด้านสัตวศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์รับสมัครถึงวันที่ 24 ก.ค.2563

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140