Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 29 ต.ค.2564
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 27-07-2564สิ้นสุดเมื่อ : 27-11-2564 อ่าน 314 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตามที่คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (A๒๗๙) สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ความตามทราบแล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ ๑ สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (A๒๗๙)

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140