Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
อนุสิทธิบัตร "กรรมวิธีการผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ทอร่วมกับฝ้าย" ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ และคณะ
ประเภท : ข่าวงานวิจัย
เริ่มประกาศเมื่อ : 19-08-2564สิ้นสุดเมื่อ : 31-12-2564 อ่าน 328 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับคณาจารย์จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำการวิจัย เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการตลาดออนไลน์” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยตามโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ โดยทำการคิดค้นกระบวนการในการนำฝ้ายมาทอร่วมกับป่านศรนารายณ์เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของความแข็งกระด้างของป่านศรนารายณ์ให้มีความอ่อนนุ่มลง สามารถนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ได้ โดยใช้กระบวนการในการทอผ้าแบบกี่กระตุก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าแบบหัตถกรรม จนได้เป็นผ้าทอที่สามารถนำไปใช้ในการตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า หมวก เป็นต้น และได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เลขที่อนุสิทธิบัตร 17517
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อนุสิทธิบัตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140