Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
แนวพระราชดำริ เกี่ยวกับ “ชีวิตหลังโควิด-19 ในด้านการเรียนการสอน” ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 13-09-2564สิ้นสุดเมื่อ : 30-12-2564 อ่าน 357 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ในนามของ คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอน้อมนำแนวพระราชดำริ
เกี่ยวกับ “ชีวิตหลังโควิด-19 ในด้านการเรียนการสอน”
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
----------------------------------------------
จาก โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS)
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ปาฐกถา
สรุปว่าทุกชีวิตได้รับบทเรียนหลากหลาย ที่ทำให้ต้องคิดใหม่ทำใหม่กันทั่วโลก
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140