หน้าแรก  |   KM คืออะไร  |   ประชุม/อบรม  |   ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ  |   คณะทำงาน KM  
   ด้านการเรียนการสอน  
   ด้านการวิจัย  
   ด้านบริการวิชาการ  
   ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ด้านบริหารจัดการ  
 
 
 
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
  [ ชื่อ-นามสกุล ] [ หน่วยงาน ] [ E-mail ] [โทร.] [KM]
 
    0
 นายทศพล  ศรีศรทอง สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน fagrtps@ku.ac.th 3300-2 ต่อ 128 7
 นางสาวอมรรัตน์  ศรีละออ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน fagrars@ku.ac.th 110 2
 นางสาวสุภัค  ถาวรนิติกุล สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน supak.t@ku.th 3306 1
 นางสาวสุนารี  สว่างศรี สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน nookza@gmail.com 0858019735 1
 นางสาวกรทิพย์  จันทนิยม สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน tiktik_77@hotmail.com 034-351406 ต่อ 102 1
 นายธีรนนท์  รัตนดิลก สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน agrtnr@ku.ac.th 3300-3 23
ทั้งหมด 7 รายการ
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน