Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก | บุคคล/ผลงานสร้างชื่อเสียง  
[ 22-10-2562 ]15 บุคลากรวิจัย รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560
[ 18-10-2562 ]หนังสือออนไลน์-พันธุศาสตร์ประชากรสำหรับการปรับปรุงพันธุ์
[ 19-09-2562 ]นิสิตได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท "ดีเยี่ยม" ประจำปี 2562
[ 18-04-2562 ]ขอแสดงความยินดีกับ นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน ได้รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
[ 17-01-2562 ]บุคลากรคณะได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
[ 07-01-2562 ]การค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก
[ 02-01-2562 ]มก. ครองถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
[ 09-10-2561 ]ตำราออกใหม่ Capsicum: Breeding Strategies for Anthracnose Resistance โดย รศ.ดร. อรรัตน์ มงคลพร
[ 25-08-2561 ]นิสิตได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาระดับดีเยี่ยม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ 09-06-2561 ]บุคลากรคณะฯ ชนะการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37-มอดินแดงเกมส์
[ 01-06-2561 ]นักวิจัยคณะ รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559
[ 07-05-2561 ]รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560
[ 23-03-2561 ]พริกดับเบิลแฮพลอยด์ทั้ง 11 สายพันธุ์
[ 13-03-2561 ]นิสิตเข้ารับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล”ประจำปีการศึกษา 2560
[ 13-12-2560 ]1 ทศวรรษ งานวิจัยและพัฒนา เนื้อ นม ไข่ ก้าวสู่เชิงพาณิชย์
 
หน้า 1 / 3  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
บุคคล/ผลงานสร้างชื่อเสียง
Slide Show
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140