Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-11-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จัดโครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อระดมความคิดเห็นของกรรมการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน โดย รศ.ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน จากสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากร มีคณะกรรมการฯ และบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนของส่วนงาน เข้าร่วมโครงการจำนวนราว 50 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140