Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 28-02-2567 ]โครงการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2567
[ 22-02-2567 ]คณะเกษตร กำแพงแสน สนองนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 02-02-2567 ]ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเด็กฯ
[ 01-02-2567 ]บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณภาพสินค้าเกษตร
[ 21-01-2567 ]ร่วมการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มก. (พ.ศ. 2567-2570)
[ 23-11-2566 ]รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 7 (KU GROW)"
[ 22-11-2566 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-11-2566 ]การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2565
[ 12-11-2566 ]แถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26
[ 31-10-2566 ]การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ ครั้งที่ 1/2567
[ 20-04-2566 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชาพืชไร่นา
[ 14-02-2566 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 30-01-2566 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชากีฏวิทยา
[ 15-12-2565 ]พิธีเปิดป้ายอาคารบริการวิชาการ และการมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์
[ 29-10-2565 ]ติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140