Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 03-11-2564 ]คณบดีเข้าร่วมการประชุม ISSAAS Executive Board Meeting
[ 11-10-2564 ]ถ่ายทอดสด “การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ และการตอบข้อซักถาม ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
[ 31-08-2564 ]รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งที่ 2
[ 31-05-2564 ]รับการตรวจประเมินแปลงผลิตพืชอินทรีย์
[ 02-03-2564 ]บริหารเซ็นทรัลพลาซา เข้าพบเพื่อหารือโครงการ Green Eco Mall
[ 18-02-2564 ]ปรึกษาหารือการประสานความร่วมมือ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
[ 11-02-2564 ]ผู้บริหารจังหวัดนครปฐมเข้าพบปรึกษาหารือการบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
[ 07-01-2564 ]ปรึกษาหารือความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
[ 02-12-2563 ]MOU ด้านการผลิตสื่อฯ ระหว่าง สถานีวิทยุ ม.ก. กับ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 13-11-2563 ]พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และขยายผลสถานีพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร
[ 04-11-2563 ]ปรึกษาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำรายการร่วมกันกับสถานีวิทยุ ม.ก.
[ 04-11-2563 ]ประชุมหารือเกี่ยวกับ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม
[ 22-10-2563 ]ประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางการทำงานบูรณาการคณะฯ และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
[ 08-10-2563 ]ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ครั้งที่ 1/2564
[ 05-10-2563 ]รับมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) แปลงปลูกพืชผักอินทรีย์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140