Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ดำเนินการเลือกผู้แทนคณะเกษตร กำแพงแสน ไปเป็นกรรมการสภาพนักงาน มก.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-05-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการเลือกผู้แทนคณะเกษตร กำแพงแสน ไปเป็นกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 ท่าน มีบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 183 ราย มีการนับคะแนน และประกาศผลการเลือกตั้ง เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ที่ได้รับเลือก คือ อาจารย์ ดร.เกษมสันต์ สกุลรัตน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140