Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการประกันคุณภาพ  
[ 31-08-2566 ]ประชุมเพื่อเสนอความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพ (Midterm Review)
[ 24-08-2566 ]รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 (KU GROW)"
[ 24-07-2566 ]รับฟังการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3 จากที่ปรึกษาในโครงการ KU GROW-66 กลุ่มก้าวหน้า
[ 07-04-2566 ]การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการ "KU GROW"
[ 07-02-2566 ]อบรมการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
[ 06-01-2566 ]ประชุมหารือแนวทางการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
[ 15-12-2565 ]ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2564
[ 22-11-2565 ]อบรมการประเมินตนเอง (Self-Assessment: SA) รุ่นที่ 2
[ 21-11-2565 ]ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจนับพัสดุประจำปี 2565
[ 18-08-2565 ]รับการเยี่ยมสำรวจภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565
[ 15-06-2565 ]การรับฟังคำปรึกษา ครั้งที่ 10 โครงการ KU GROW
[ 08-06-2565 ]ประชุมเพื่อจัดทำ Self-Assessment Portfolio ปี 2565
[ 20-05-2565 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP)
[ 06-05-2565 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Strategic Research Excellence”
[ 21-04-2565 ]ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ KU-GROW กลุ่มท้าทาย (Final Review)
  « 1 2
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140