Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการประกันคุณภาพ  
[ 18-08-2565 ]รับการเยี่ยมสำรวจภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565
[ 15-06-2565 ]การรับฟังคำปรึกษา ครั้งที่ 10 โครงการ KU GROW
[ 08-06-2565 ]ประชุมเพื่อจัดทำ Self-Assessment Portfolio ปี 2565
[ 20-05-2565 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP)
[ 06-05-2565 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Strategic Research Excellence”
[ 21-04-2565 ]ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ KU-GROW กลุ่มท้าทาย (Final Review)
[ 02-04-2565 ]การรับฟังคำปรึกษา ครั้งที่ 8 โครงการ KU GROW
[ 29-01-2565 ]พบที่ปรึกษาครั้งที่ 7 รายงานความก้าวหน้าฯ ภายใต้โครงการ KU GROW
[ 29-12-2564 ]การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ
[ 06-09-2564 ]การตรวจติดตามคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 2 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-10-2562 ]ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.กพส.
[ 10-09-2562 ]ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์-2 ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2005
[ 06-07-2562 ]ซ้อม internal audit ISO 9001:2015 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 28-05-2562 ]โครงการอบรมเทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ
[ 26-04-2562 ]ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 2
  « 1 2
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140