Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการ "KU GROW"
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
จัดเมื่อวันที่ : 07-04-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร รับการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการ "KU GROW" มีการรายงานข้อมูลด้านต่างๆ และ รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนะนำภาพรวมของโครงการ GROW คณะเกษตร กำแพงแสน จากนั้น หัวหน้าโครงการนำเสนอแผนพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140