Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 17-06-2567 ]โครงการพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ สำหรับนิสิตใหม่ KU84 AGGIE KPS
[ 11-06-2567 ]ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา KU84 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 28-05-2567 ]พิธี MOU ทางวิชาการ ระหว่าง มก.กพส. กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครปฐม
[ 24-05-2567 ]"โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร 2567"
[ 26-04-2567 ]สอบสัมภาษณ์นักเรียน TCAS รอบที่ 2
[ 30-03-2567 ]กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำคณะเกษตร กำแพงแสน หัวข้อ “Modern Leadership for new generation”
[ 15-03-2567 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
[ 11-03-2567 ]สัมภาษณ์นิสิตที่ยื่นขอรับ “ทุนพัฒนาทักษะทางการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
[ 06-03-2567 ]กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ & AGGIE NIGHT” คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 02-03-2567 ]อบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น หัวข้อ "การสร้างแผนธุรกิจ (Business Model Canvas)"
[ 27-02-2567 ]โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรกลวิธานและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในรายวิชาต่างๆ
[ 24-02-2567 ]โครงการ English for Career เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนออกไปประกอบอาชีพ
[ 23-02-2567 ]KU KPS JOB FAIR 2024
[ 16-02-2567 ]ร่วมงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านศรีวิชัย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” SWC OPEN HOUSE 2023
[ 14-02-2567 ]โครงการ "ส่งเสริมคุณภาพนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ (AGGIE ROAD) ครั้งที่ 17"
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140