Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 27-07-2559 ]โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
[ 25-07-2559 ]โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2559 (ต้อนรับนิสิตใหม่ KU76)
[ 22-07-2559 ]รับมอบตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
[ 21-07-2559 ]โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
[ 29-06-2559 ]โครงการประชุมบุคลากรงานบริการการศึกษา
[ 21-06-2559 ]การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
[ 14-06-2559 ]สอบสัมภาษณ์ Admissionsประจำปีการศึกษา 2559
[ 18-05-2559 ]โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
[ 04-05-2559 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 27-04-2559 ]โครงการนิสิตเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2558
[ 23-04-2559 ]งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140