Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์TCAS รอบที่ 1/2 แก่นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-02-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจําปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 คน และ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140